Archive, Letters

Letter to the Prelature of Tromsø

By scrolling down you will find the letter in Norwegian, English, and Polish

Kjære troende i Tromsø stift,

Jeg er glad for å kunne hilse dere denne søndagen, på den Herrens dag som forankrer vårt katolske fellesskap i troen på Vårherres oppstandelse fra de døde!

Som dere vet, har Den hellige Stol utnevnt meg til apostolisk administrator for Tromsø stift nå som Biskop Berislav av helbredsgrunner er løst fra sitt embete. Jeg takker ham for hans gode virke og ønsker ham alt godt. Jeg takker dere for at dere tar meg velvillig imot i overgangstiden. 

En Apostolisk Administrator er en slags biskoppelig vaktmester. Hans oppgave er å sørge for stabilitet og orden inntil paven utnevner en ny biskop til stiftet. La oss håpe at ventetiden blir kort. Tromsø stift trenger og fortjener en biskop som er helt deres. For min del skal jeg med glede gjøre mitt beste, i tiden fremover, for å være til nytte. Jeg ser frem til å møte dere, men står overfor en praktisk utfordring: Trondheim og Tromsø stift sammenlagt dekker et område større en Storbritannia. Jeg ber om forståelse og tilgivelse for at jeg ikke kan være på mere enn ett sted om gangen. 

I alle fall kan vi være forbundet i bønn og trofast tjeneste: Det er dét som teller. Jeg innbyr dere alle til å be iherdig, fra idag, for deres nye biskop. Vi vet ikke hvem han er, men Gud vet det, og forbereder alt hans hjerte. 

For vår del må vi ha de rette kriterier. I dagens evangelium sier Jesus til Peter: “Du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!” Peter vil, motivert av menneskelige hensyn, styre unna offeret Herren peker mot. Jesus sier da: “Den som vil slutte seg til meg, må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg.” Slik er premissene for livet i Kristus. Det gjelder for deres fremtidige biskop. Det gjelder også for hver av oss idet vi på oppfordring av vår Hellige Far bekrefter vårt synodale kall, altså kallet til å vandre sammen, ikke hvorsomhelst, men til Golgata, for der, gjennom Jesu frelsesverk, å finne nytt liv, ny frihet, ny glede. La oss trøstig gå sammen under korsets merke. 

Petter Dass (1646-1707), Nordlands suverene Trompet, skrev en gang i en salme:

O Gud som har din Kirke grunnfest på dette sted,
Du selv alt godt utvirke iblant din menighet,
At de her i ditt hus må stedse for Dig vandre
Og følge Ordets ljus!

Ja, det vil vi! Gud signe dere alle rikt. 

I Jesu navn!

+fr Erik Varden

Biskop av Trondheim & Apostolisk Administrator av Tromsø Stift

To all Catholics in the Prelature of Tromsø,

I am glad to greet you this Sunday, on the Lord’s day, which anchors our Catholic communion in our shared faith: Christ is risen from the dead!

As you know, the Holy See has appointed me Apostolic Administrator of the Prelature of Tromsø on the resignation, for reasons of health, of Bishop Berislav. I thank him for the good he has done and wish him well. I thank you for receiving me with kindness during this time of transition. 

An Apostolic Administrator is a kind of episcopal caretaker. He is asked to ensure stability and good order until the pope appoints a new bishop for the prelature. Let us hope the time of waiting will be short. You need and deserve a bishop who is wholly yours. I for my part will joyfully do my best to be useful in the time ahead. I look forward to meeting you, though I am faced with a logistic challenge: the combined surface area of the prelatures of Trondheim and Tromsø exceeds that of Great Britain. I know you will understand. Forgive me for not being able to be in more than one place at a time!

In any case we can be united in prayer and faithful service: that is what matters. I invite you all to pray fervently, from today, for your new bishop. We do not know who he is, but God knows, and is already preparing his heart. 

We, meanwhile, must steer by right criteria. In today’s Gospel Jesus says to Peter: ‘The way you think is not God’s but man’s.’ Motivated by humane concerns, Peter would avoid the sacrifice the Lord has prophesied. Jesus then says: ‘If anyone wants to follow me, let him renounce himself, take up his cross and come after me.’ These are the terms for life in Christ. They apply to your future bishop. They also apply to each one of us as we follow our Holy Father’s summons to affirm our synodal call, that is our call to walk together, not any old way, but the via crucis in order, there, through Jesus’s saving work, to find new life, freedom, and joy. Let us confidently walk together under the banner of the cross. 

Petter Dass (1646-1707), the great poet of Nordland, once wrote in a Psalm:

O God, you have founded your Church in this place,
Work by your power all that is good in your congregation
That they, here in your house, may walk before you always
And follow the light of the Word!

That is our will and intention. God bless you all richly.

In the name of Jesus!

+fr Erik Varden

Bishop of Trondheim & Apostolic Administrator of the Prelature of  Tromsø

Drodzy Wierni Prelatury Tromsø,

Z radością pozdrawiam Was w tę niedzielę, Dzień Pański, zakotwiczający wspólnotę katolicką w wierze w zmartwychwstanie Chrystusa!

Jak już wiecie, Stolica Święta mianowała mnie Administratorem Apostolskim prelatury Tromsø, po tym jak Biskup Berislav ze względów zdrowotnych uzyskał zwolnienie ze swego urzędu. Dziękuję Biskupowi Berislavowi za jego służbę i życzę mu wszelkiego dobra. Dziękuję również Wam, za to, że w tym okresie przejściowym przyjmujecie mnie z otwartością.

Administrator Apostolski jest pewnego rodzaju „biskupim stróżem”. Jego zadaniem jest dbałość o zapewnienie stabilności i porządku, do czasu, gdy papież mianuje nowego biskupa dla prelatury. Miejmy nadzieję, że czas oczekiwania będzie krótki. Prelatura Tromsø potrzebuje biskupa i zasługuje na biskupa, który będzie w pełni Wasz. Ja z mojej strony będę z radością starał się być jak najbardziej użytecznym w nadchodzącym czasie. Cieszę się na spotkanie z Wami, lecz stoję przed praktycznym wyzwaniem: prelatury Trondheim i Tromsø razem wzięte, obejmują obszar większy niż Wielka Brytania. Proszę o zrozumienie i wybaczenie, że nie mogę być w więcej niż jednym miejscu na raz.

Pomimo fizycznego oddzielenia możemy pozostawać złączeni w modlitwie i wiernej służbie: to właśnie one stanowią prawdziwą wartość. Zapraszam Was wszystkich do wytrwałej modlitwy za Waszego przyszłego biskupa, już od dzisiaj. Nie wiemy jeszcze, kim on jest, ale Bóg już to wie i przygotowuje jego serce.

W tym procesie musimy przyjąć właściwe kryteria. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do Piotra: „Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym co ludzkie!”. Piotr, kierowany ludzkimi względami, pragnie uniknąć ofiary, wskazanej przez Pana. Wtedy Jezus mówi: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” Takie są zasady życia w Chrystusie. To dotyczy Waszego przyszłego biskupa. To dotyczy również każdego z nas, w chwili gdy, zachęceni przez Ojca Świętego, potwierdzamy nasze synodalne powołanie. Synodalne: to znaczy powołanie do podążania razem, nie w jakimkolwiek kierunku, lecz na Golgotę, aby tam, przez dzieło odkupienia wypełnione przez Jezusa, odnaleźć nowe życie, nową wolność, nową radość. Kroczmy razem z ufnością pod sztandarem Krzyża.

Petter Dass, niezrównany Trubadur Północy, napisał w jednej ze swych pieśni:

Tyś na naszej ziemi Kościół ugruntował,
Boże –  Źródło dobra w Twej wspólnocie licznej,
Niechaj  ją prowadzi światło Twego Słowa
W jej wiernej wędrówce przed Twoim Obliczem.

Tak, tego właśnie pragniemy! Niech Bóg ześle na Was swe obfite błogosławieństwo.

W Imię Jezusa!

+fr Erik Varden

Biskup Trondheim & Administrator Apostolski Prelatury Tromsø